ليست بخش نامه هاي سازمان

رديف

عنوان بخش نامه

شماره بخش نامه

تاريخ بخش نامه

اندازه فايل

امكانات

1 كارگاههاي آموزشي مربوط به تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي 46787/89 02/03/1386 142 KB مشاهده توضيحات
2 جدول شماره 1و2 موضوع بخشنامه شماره 46787/89تبديل وضعيت اساتيد 46787/89 02/03/1386 149 KB مشاهده توضيحات
3 بخشنامه تشويق كاركنان شركت كننده دركارگاههاي آموزشي 214222/53 11/10/1383 89 KB مشاهده توضيحات
4 تسهيلات پيرو بخشنامه شماره 214222/53 ويژه كاركنان 18613/53 05/02/1384 79 KB مشاهده توضيحات

صفحه 1